مفهوم session در php   تعریف session در php Session هم مانند کوکی ها که در جلسه قبل توضیح داده شد،راهی است برای اینکه از...