مدیریت فرآیند در یونیکس یونیکس یک سیستم چند وظیفه‏ ای می‏ باشد. چندین برنامه می ‏توانند در یک زمان واحد اجرا شوند. درنهایت هر برنامه...