نحوه کار با افزار Blend 1یک خط صاف بکشید وHairline  را انتخاب کنید. ویژگی های خط را از طریق نوار تنظیمات یا با فشردن کلیدF12...