رایگان شدن سرویس Hangouts Meet گوگل تا 11 تیر . و باز هم اخبار دنیا ی تکنولوژی متاثر از کرونا ویروس. پس همه گیر شدن...