شما میتوانید صفحه کلید خودرا با مالیدن الکل ،سواب پنبه ای و دستمال پارچه ای استفاده نمایید . به طور کلی دو نوع کیبورد وجود...