شروع یک استارتاپ  (بخش اول) :   هنگامی که بخواهیم یک استارتاپ را شروع بکنیم ابتدا نیاز به یک ایده یا طرح استارتاپی داریم با...