جزییات آموزش برنامه: 5 Adobe Illustrator CS سطح آموزش: متوسط زمان مورد نیاز برای انجام پروژه: دقیقه45 پیش نمایش تصویر نهایی براش جدید 5 Illustrator...