تفاوت بين پوشه (Program Files (x86 با Program Files در ويندوز هنگام نصب ویندوز در درایو C یک فولدر به نام (Program Files (x86 ایجاد...