بسیار بسیار عالی و مفید بود واقعا بد جوری گیر کرده بودیم……