کاربرد Excel در حسابداری – بخش هفتم

کاربرد Excel در حسابداری – بخش هفتم

محاسبه مالیات حقوق

در این مثال جهت ساده کردن فرمول نویسی و محاسبه مالیات، روش زیر انتخاب گردیده است:

مالیات حقوق= درآمد مشمول مالیات – (معافیتهای مقرر در این قانون) * نرخهای مقرر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم


محاسبه مالیات بر اساس درآمد مشمول مالیات حقوق

گام اول:

خانه Z3 را جهت فرمول نویسی انتخاب نمائید و فرمول زیر را در بخش کدنویسی وارد کنید:

=ROUND(IF(X3<=1750000,0,IF(X3<=5250000,(X3-1750000)*10%,IF(X3<=10083333,(X3-5250000)*20%+350000,IF(X3<=22583333,(X3-10083333)*25%+1316666,IF(X3<=85083333,(X3-22583333)*30%+4441666,(X3-85083333)*35%+23191666))))),0)


گام دوم:

حال باید فرمول فوق را به خانه های Z4 لغایت Z12 کپی نمائید.

کاربرد Excel در حسابداری – بخش هفتم


محاسبه حق بیمه حقوق کارکنان

گام اول:

خانه AA3 را جهت فرمول نویسی انتخاب نمائید و فرمول زیر را در بخش کدنویسی وارد کنید:

=ROUND(Y3*7%,0)

کاربرد Excel در حسابداری – بخش هفتم


گام دوم:

فرمول نویسی خانه AA3 را تکمیل نمودیم و حق بیمه حقوق آقای احمد حسینی طبق فرمول نوشته شده، محاسبه می گردد.

حال باید فرمول فوق را به خانه های AA4 لغایت AA12 کپی نمائید.


محاسبه حق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری

خانه AA14 را جهت فرمول نویسی انتخاب نمائید و فرمول زیر را در بخش کدنویسی وارد کنید:

=ROUND(Y13*20%,0)

کاربرد Excel در حسابداری – بخش هفتم


محاسبه حق بیمه بیکاری حقوق کارکنان

خانه AA15 را جهت فرمول نویسی انتخاب نمائید و فرمول زیر را در بخش کدنویسی وارد کنید:

=ROUND(Y13*3%,0)

کاربرد Excel در حسابداری – بخش هفتم


محاسبه جمع حق بیمه

خانه AA16 را جهت فرمول نویسی انتخاب نمائید و فرمول زیر را در بخش کدنویسی وارد کنید:

=AA13+AA14+AA15


محاسبه جمع کسورات

گام اول:

خانه AE3 را جهت فرمول نویسی انتخاب نمائید و فرمول زیر را در بخش کدنویسی وارد کنید:

=Z3+AA3+AB3+AC3+AD3

کاربرد Excel در حسابداری – بخش هفتم


گام دوم:

فرمول نویسی خانه AE3 را تکمیل نمودیم حال باید فرمول فوق را به خانه های AE4 لغایت AE12 کپی نمائید.


محاسبه خالص حقوق قابل پرداخت

گام اول:

خانه AF3 را جهت فرمول نویسی انتخاب نمائید و فرمول زیر را در بخش کدنویسی وارد کنید:

=W3-AE3

کاربرد Excel در حسابداری – بخش هفتم


گام دوم:

فرمول نویسی خانه AF3 را تکمیل نمودیم حال باید فرمول فوق را به خانه های AF4 لغایت AF12 کپی نمائید.


فرمول نویسی لیست حقوق و دستمزد در اینجا تکمیل گردیده است. شما می توانید حقوق و دستمزد کارکنان شرکت یا سازمان خود را در هر ماه از طریق لیست طراحی شده در اکسل، محاسبه و پرداخت نمائید.


شما میتونید فایل جداول بالا را از طریق لینک زیر دانلود کنید:

دانلود جدول پیشنهادی برای ده پرسنل

قبلی «
بعدی »

مدیر گروه فنی مهندسی زرین هور آرزوهای زندگیمان را به اهداف زندگیمان تبدیل کنیم تا برای رسیدن به آنها تلاش کنیم نه اینکه فقط دعا کنیم...
  • instagram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.