تست امنیت براساس 6 اصول کار می کند: عدم انکار انجام عمل ، دردسترس بودن ، تعیین دسترسی ، اعتبارسنجی ، محرمانگی ، یک پارچه...