رباتی با توانایی درک احساسات ،بله دقیقا درست است.درست خواندید رباتی با توانایی درک احساسات بشری.همه ی ما را به یاد فیلم های تخیلی می...