توابع (function) درphp   توابع، الگوهای استاندارد و تعریف شده در زبان های برنامه نویسی از جمله در php هستند . به عبارت دیگر،...