معرفی چند استارت آپ موفق و دلیل موفقیتشان   مسیر رسیدن به موفقیت در استارت آپ همیشه مسیری قابل پیش بینی نیست. بلکه تنها ۳۰...