اخبارترفند هاتکنولوژی

باز کردن رمز فراموش شده گاوصندوق

آموزش باز کردن رمز فراموش گاوصندوق


ما را در تلگرام دنبال کنید.


ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

 


و همچنین ما را در فیسبوک دنبال کنید.


*پیشنهاد میگردد قبل از اقدام به تنظیم رمز حتما چند بار این متن را بصورت کامل مطالعه نمایید و سپس اقدام به تغییر رمز فرمایید.*


آموزش باز کردن رمز فراموش شده گاوصندوق،در حالت پیشفرض کارخانه:

باز کردن درب گاوصندوق در حالت رمز تک شماره ( پیشفرض کارخانه)

عدد ۷۵ را بر روی شاخص باز کردن رمز ( | ) قرار دهید . سپس صفحه ی مدرج را ۴ دور کامل در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید ( چهار بار عدد ۷۵ را بر روی شاخص باز کردن رمز ( | ) قرار دهید و در دور آخر روی عدد ۷۵ توقف کنید ) سپس یک دور در جهت عقربه های ساعت (خلاف جهت ۴ دور قبلی ) بچرخانید. مانند شکل زیر:

توجه : درصورتیکه رمز گاوصندوق را قبلا از ۷۵ به عدد دیگری تغییر داده اید ، در مراحل بالا بجای عدد ۷۵  از عدد خودتان استفاده کنید.

تغییر دادن رمز درحالت رمز تک شماره

شاخص تغییر رمز عملا ۲ کار انجام میدهد ۱- پاک کردن رمز قبلی ۲- ایجاد رمز جدید

پس ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تعبیه نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید:

الف) پاک کردن رمز تک شماره ای :

۱- ابتدا درب گاوصندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود و حالا عدد ۷۵ را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار داده  و ۴ دور کامل  به سمت چپ بچرخانید و در دور آخر روی عدد ۷۵  را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) متوقف کنید .

توجه : درصورتیکه رمز صندوق را قبلا از ۷۵ به عدد دیگری تغییر داده اید ، در مراحل بالا بجای عدد ۷۵ ، از عدد خودتان استفاده کنید.

۲- کلید تغییر رمز را از پشت درب گاوصندوق وارد نموده و ۹۰ درجه درجهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید . در این حالت رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده پذیرش رمز جدید می باشد .مانند شکل زیر:

شکل ۲: شکل ورود قرار گرفتن کلید تغییر رمز

توجه داشته باشید که ممکن است جهت قرار گرفتن کلید تغییر رمز در صندوقها متفاوت باشد و حتما به جهت سوراخ ورود کلید تغییر رمز (key-direction) دقت کنید .

 


آموزش باز کردن رمز گاوصندوق


3- پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید وسپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز جدید تک شماره ای در بالا و یا وارد نمودن رمز جدید سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است وارد نمایید.

ب) وارد کردن رمز جدید تک شماره ای:

توجه۱: در رمز های تک شماره ای عدد انتخابی بین ۳۰ الی ۴۰ و ۸۰ الی ۹۰ قرار نگیرد

توجه۲: اگر درهرکدام ازمراحل تنظیم رمز دچارمشکل شدید،مراحل تنظیم رمزرا بدون خارج کردن کلید تغییررمز ازابتدا آغاز کنید.

۱- ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمزهای تک شماره ای در بالا و یا در پاک کردن رمزهای سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است پاک نمایید.

۲-حالا رمز جدید خود را بر روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار دهید ( چهار دور کامل در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و در دور آخر روی عدد جدید توقف کنید ) سپس کلید تغییر رمز را بحالت اولیه برگردانید (۹۰درجه به سمت راست بچرخانید )و از قفل خارج نمائید.

تغییر رمز در حالت رمز سه شماره

توجه : در این مثال:

رمز  فعلی شماره ی : عدد اول “۵۲” و عدد دوم “۶۳” و عدد سوم “۲۶”

و رمز جدید شماره ی : عدد اول “۸۰” و عدد دوم “۴۰” و عدد سوم “۷۵” است.

شاخص تغییر رمز عملا ۲ کار انجام میدهد ۱- پاک کردن رمز قبلی ۲- ایجاد رمز جدید

پس ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تعبیه نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید:

الف) پاک کردن رمز سه شماره ای :-    ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود.

۲-    ابتدا شماره اول رمز فعلی (۵۲ ) را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرارداده و سپس ۴ دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد.

۳-    سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تاشماره دوم رمز فعلی (۶۳) دقیقا بر روی خط شاخص تغییر رمز ( \ )

قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس ۲ بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)

بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم رمز فعلی (۲۶ ) برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ )قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود)

۴-    کلید تغییر رمز را پشت درب وارد نموده و ۹۰ درجه درجهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید . در اینجا رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده پذیرش رمز جدید می باشد .

۵-    پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید وسپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز جدید تک شماره ای در بالا و یا وارد نمودن رمز جدید سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است وارد نمایید.

ب) وارد کردن رمز جدید سه شماره ای :

توجه ۱: توجه کنید که در رمز های ۳ شماره ای عدد انتخابی آخر بین ۳۰ الی ۴۰ و ۸۰ الی ۹۰ قرار نگیرد.

توجه ۲: فاصله اعداد انتخابی بین مراحل یک و دو همچنین بین مراحل دو و سه بیشتر از ۳۰ درجه در هر دو جهت باشد.


آموزش باز کردن رمز گاوصندوق


 

شکل ۳ : فاصله بین اعداد انتخابی برای رمز

توجه۳: اگر درهرکدام ازمراحل تنظیم رمز دچارمشکل شدید،مراحل تنظیم رمزرا بدون خارج کردن کلید تغییررمز ازابتدا آغاز کنید.

۱-    ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمزهای تک شماره ای یا پاک کردن رمزهای سه شماره ای که در بالا توضیح داده شده است پاک نمایید.-    ابتدا شماره اول رمز جدید (۸۰ ) را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرارداده و سپس ۴ دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد.

۳-    سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره دوم رمز جدید (۴۰) دقیقا بر روی خط شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس ۲ بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)

۴-    بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم رمز جدید (۷۵ ) برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود ) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود)

مانند شکل روبه رو:

۵-    در آخرکلید تغییر رمز را بحالت اولیه برگردانید (۹۰درجه به سمت راست بچرخانید )و از قفل خارج نمائید.

باز کردن درب صندوق در حالت رمز سه شماره

توجه : در این مثال از رمز سه شماره ی : عدد اول “۸۰” و عدد دوم “۴۰” و عدد سوم “۷۵” استفاده شده است.

–    ابتدا شماره اول (۸۰ ) را روی شاخص | قرارداده و سپس ۴ دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص |  قرار گیرد.

–    سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره دوم انتخابی (۴۰) جهت رمز دقیقا برروی خط شاخص| قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس ۲ بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص | قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود)

–    بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم ( ۷۵ ) انتخابی برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود ) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخردقیقا شماره رمز روی شاخص قرار گیرد.( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود)

–    حالا صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا صفحه از حرکت بایستد و کاملا قفل شود، در اینحالت چنانچه صندوق دارای کلید هم باشد آنرا در حالت باز قرار داده و دستگیره را بچرخانید تا درب باز شود


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا