آموزش توابع ()date در php   Date همیشه در php وجود دارد و ما فقط با تابعی به نام ()date آن را فرمت دهی...