سیستم تشخیص گفتار(Speech Recognition) تشخیص گفتار تشخیص خودکار گفتار(Speech Recognition) که به فرایند تبدیل گفتار انسان به متن یا فرمان معادل گفته می‌شود، به رایانه‌ها...