WordPressطراحی سایت

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

CMS چیست؟

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Content Management System ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از اﻳﺠﺎد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻳﻚ وب ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ وب را از اﻳﺠﺎد و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺗﺎ اﻧﻘﺮاض آن در ﺑﺮ ﻣﻲ CMS ﮔﻴﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﻳﺖ، ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﺎت و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻣﻲ CMS ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧﺮ م اﻓﺰاری اﺳﺖ که ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ وب ﺳﺎﻳﺘﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای وب اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪء ﻋﺒﻮر ،
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﺖ وب ، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭻ اﺑﺰار HTML ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ، آﻳﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را اﻳﺠﺎد و Publish نمایند.

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان وب ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﻳﺖ را ﺧﻮد وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را دارﻧﺪ ﻛﻪ :

 • ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.
 • آﻳﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﻳﺖ را ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺎزﻧﺪ.
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺎﻳﺖ را آﺳﺎن ﺳﺎزﻧﺪ.
 • و ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ…..
 • ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در زﻣﺎن ﺑﺮای اﻳﺠﺎد و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺻﻔﺤﺎت وب
 • ﺳﺎزﮔﺎری و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ
 • ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ (navigation) راﻫﺒﺮی
 • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ
 • ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎﻳﺖ
 • اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ وب ﺳﺎﻳﺖ
 • ﻛﺎﻫﺶ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﺮاری
 • ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری

چرا شما یک CMS لازم دارید؟

اﮔﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر (ﻣﺜﻼ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ )ﺑﻪ روز ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑه جای اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮاﺣﻲ وب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﺘﺎن را روی ﺳﺎﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴد.

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا

 1. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت
 2. ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
 3. اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ داﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
 4. اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺠﺎزی
 5.   اﻳﺠﺎد ﻓﺮم ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮان
 6. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﺼﺎوﻳﺮ آﭘﻠﻮد ﺷﺪه
 7. اﻳﺠﺎد و ﺑﺮوز ﻛﺮدن ﻣﺘﺎ ﺗﮓ ﻫﺎ
 8. اﻣﻜﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﻳﺖ
 9. اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 10. ﮔﺰارش آﻣﺎر ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺻﻔﺤﺎت

و…….

WordPress چیست؟

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن


وردﭘﺮس ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻛﺎﻣﻼ راﻳﮕﺎن و اﭘﻦ ﺳﻮرس ﻫﺴﺖ(برپایه مجوز GPL)ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻳﻚ وﺑﻼگ – ﻓﻮﺗﻮﺑﻼگ -ﭘﺎدﻛﺴﺖ – ﮔﺎﻟﺮی و …ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
وردﭘﺮس ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺒﻮب PHP ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻗﺪرت MYSQL ﺑﺮای ذﺧﻴﺮه داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

دو ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن وردﭘﺮس راﺣﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮ در ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺖ .
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ را ﻛﻪ در ﻳﻚ CMS ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل در وردﭘﺮس ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻴﺪ .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ردﭘﺮس ﺑﺎ ﻛﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن اختیارات و API ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن رو اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای وردﭘﺮس ﺑﻜﻨﻨﺪ .

ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻣﻨﻴﺘﻲ

در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻣﻨﻴﺘﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ,اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ وردﭘﺮس ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .

دوستی با SEO

ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﻗﺎﻟﺐ وب ﻣﺴﺘﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ,ﺑﺤﺚ SEO ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد WordPress از زﻣﺮه ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن Search engines friendly ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ Plguin ﻫﺎی ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در WordPress ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻛﺎر را ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ,ت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻛﻨﺎر ﻛﺎرﺑﺮی راﺣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎ ,ﭘﺲ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰی داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ وﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺎزه ﻛﺎران ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻴﺮﻳﻦ و دﻟﭽﺴﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ Proffessional ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺮی را در اﻳﻦ راه ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ ,ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺟﺎﻟﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺑﻪ روز ﻣﺎﻧﻨﺪ ajax و .. اﺳﺖ و ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ،اﻧﺠﺎم ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺎرﻫﺎ در کمترین زمان وگاهی با یک کلیک مانند بروزرسانی سایت!

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

امکانات وردپرس

۱)مشخصات کاربران

۲)نصب و بروز رسانی آسان

۳)منتشر کردن کار شما

۴)آدرس دهی برای مطالب

۵)ویرایشگر پوسته

۶)افزونه ها

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ

در ﺑﺨﺶ دﻳﺪﮔﺎه

اﻣﻜﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻴﺎن دﻳﺪﮔﺎه در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ :

ﮔﺎﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ ,ﺗﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮروی دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺬارﻳﺪ و ﻧﻴﺎزی ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﻮاﺑﻲ دادهﺷﻮد .
از این رو در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻲ در اﺧﻴﺘﺎر ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

ﺻﻔﺤﻪ دار ﻛﺮدن دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ

در بعضی از موارد آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻌﺪاد دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺘﻲ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮان و ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ,از اﻳﻦ رو ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮان دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ را در ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﺟﺪا ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

اﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ در ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :

اﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت :

اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮان را در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻳﺪﮔﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ ,در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺟﻠﻮﺗﺮ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .

در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ

ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻚ :

این امکان ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ را ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

ﻣﺮور اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ :

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﻧﺪ , , اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﺎق ﻛﺮدن ﭘﺴﺖ :

ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻧﺎم wp-sticky رفع میشد،اﻣﺮوز در ﺧﻮد وردﭘﺮس ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻪ وردﭘﺮس ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻚ :

اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﺎر را ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ آرزوی ﺟﺪﻳﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻃﻼع در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ :

آنچنان ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﻣﺮوز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺎدﮔﻲ از آﻣﺪن ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻓﺰوﻧﻪ در ﭘﻴﺶ ﺧﻮان آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ,ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ Theme Update API Notices آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ

QuickPress :

امکانی که واقعا برای کاربرانی ﻛﻪ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر و وﻗﺎﻳﻊ درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ راﺣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ، این امکان باعث شده است تا شما بدون هیچ دردسری در صفحه اول ﭘﻴﺶ ﺧﻮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﺴﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا