قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
جمعه , اسفند ۹ ۱۳۹۸
خانه / طراحی سایت / WordPress / WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

CMS چیست؟

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Content Management System اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از اﻳﺠﺎد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﻳﻚ وب ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ وب را از اﻳﺠﺎد و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺗﺎ اﻧﻘﺮاض آن در ﺑﺮ ﻣﻲ CMS ﮔﻴﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﻳﺖ، ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﺎت و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻣﻲ CMS ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧﺮ م اﻓﺰاري اﺳﺖ که ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ وب ﺳﺎﻳﺘﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮاي وب اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي و ﻛﻠﻤﻪء ﻋﺒﻮر ،
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺤﺖ وب ، ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭻ اﺑﺰار HTML ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ، آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را اﻳﺠﺎد و Publish نمایند.

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان وب ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖ را ﺧﻮد وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را دارﻧﺪ ﻛﻪ :

 • ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.
 • آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖ را ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺳﺎزﻧﺪ.
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺎﻳﺖ را آﺳﺎن ﺳﺎزﻧﺪ.
 • و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ…..
 • ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در زﻣﺎن ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ ﺻﻔﺤﺎت وب
 • ﺳﺎزﮔﺎري و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ
 • ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ (navigation) راﻫﺒﺮي
 • اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ
 • ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎﻳﺖ
 • اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ وب ﺳﺎﻳﺖ
 • ﻛﺎﻫﺶ ورود اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﺮاري
 • ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري

چرا شما یک CMS لازم دارید؟

اﮔﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر (ﻣﺜﻼ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ )ﺑﻪ روز ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑه جاي اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮاﺣﻲ وب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ، ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﺘﺎن را روي ﺳﺎﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴد.

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا

 1. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت
 2. ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻮدن
 3. اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﻳﺖ داﻳﻨﺎﻣﻴﻚ
 4. اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺠﺎزي
 5.   اﻳﺠﺎد ﻓﺮم ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮان
 6. ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺼﺎوﻳﺮ آﭘﻠﻮد ﺷﺪه
 7. اﻳﺠﺎد و ﺑﺮوز ﻛﺮدن ﻣﺘﺎ ﺗﮓ ﻫﺎ
 8. اﻣﻜﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﻳﺖ
 9. اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 10. ﮔﺰارش آﻣﺎر ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺻﻔﺤﺎت

و…….

WordPress چیست؟

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن


وردﭘﺮس ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻛﺎﻣﻼ راﻳﮕﺎن و اﭘﻦ ﺳﻮرس ﻫﺴﺖ(برپایه مجوز GPL)ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻳﻚ وﺑﻼگ – ﻓﻮﺗﻮﺑﻼگ -ﭘﺎدﻛﺴﺖ – ﮔﺎﻟﺮي و …ﺑﺴﺎزﻳﺪ.
وردﭘﺮس ﺗﻮﺳﻂ زﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺒﻮب PHP ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻗﺪرت MYSQL ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

دو ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن وردﭘﺮس راﺣﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮ در ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺖ .
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ را ﻛﻪ در ﻳﻚ CMS ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل در وردﭘﺮس ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻴﺪ .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ردﭘﺮس ﺑﺎ ﻛﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن اختیارات و API ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن رو اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮاي وردﭘﺮس ﺑﻜﻨﻨﺪ .

ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻣﻨﻴﺘﻲ

در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻣﻨﻴﺘﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ,اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ وردﭘﺮس ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻛﺸﻒ ﺷﺪه اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .

دوستی با SEO

ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐ وب ﻣﺴﺘﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ,ﺑﺤﺚ SEO ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد WordPress از زﻣﺮه ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن Search engines friendly ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ Plguin ﻫﺎي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در WordPress ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﻛﺎر را ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ,ت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻛﻨﺎر ﻛﺎرﺑﺮي راﺣﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎ ,ﭘﺲ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰي داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ وﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﺎزه ﻛﺎران ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻴﺮﻳﻦ و دﻟﭽﺴﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ Proffessional ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺮي را در اﻳﻦ راه ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ ,ﭼﻴﺪﻣﺎن ﺟﺎﻟﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺑﻪ روز ﻣﺎﻧﻨﺪ ajax و .. اﺳﺖ و ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ،اﻧﺠﺎم ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺎرﻫﺎ در کمترین زمان وگاهی با یک کلیک مانند بروزرسانی سایت!

WordPress چیست ؟ﭼﺮا وردﭘﺮس ؟و تعاریف اولیه آن

امکانات وردپرس

۱)مشخصات کاربران

۲)نصب و بروز رسانی آسان

۳)منتشر کردن کار شما

۴)آدرس دهی برای مطالب

۵)ویرایشگر پوسته

۶)افزونه ها

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ

در ﺑﺨﺶ دﻳﺪﮔﺎه

اﻣﻜﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻴﺎن دﻳﺪﮔﺎه در ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ :

ﮔﺎﻫﻲ ﻻزم اﺳﺖ ,ﺗﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮروي دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺬارﻳﺪ و ﻧﻴﺎزي ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﻮاﺑﻲ دادهﺷﻮد .
از این رو در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻲ در اﺧﻴﺘﺎر ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

ﺻﻔﺤﻪ دار ﻛﺮدن دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ

در بعضی از موارد آﻧﭽﻨﺎن ﺗﻌﺪاد دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺘﻲ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان و ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ,از اﻳﻦ رو ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﻲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮان دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ را در ﺻﻔﺤﺎﺗﻲ ﺟﺪا ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

اﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ در ﭘﻨﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :

اﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت :

اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮان را در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻳﺪﮔﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ ,در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺟﻠﻮﺗﺮ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .

در ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ

ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻚ :

این امکان ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

ﻣﺮور اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎ :

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده اﻧﺪ , , اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﺎق ﻛﺮدن ﭘﺴﺖ :

ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻧﺎم wp-sticky رفع میشد،اﻣﺮوز در ﺧﻮد وردﭘﺮس ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻪ وردﭘﺮس ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻚ :

اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﺎر را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ آرزوي ﺟﺪﻳﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻃﻼع در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ :

آنچنان ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﻣﺮوز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺎدﮔﻲ از آﻣﺪن ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻓﺰوﻧﻪ در ﭘﻴﺶ ﺧﻮان آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ,ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ Theme Update API Notices آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ

QuickPress :

امکانی که واقعا برای کاربرانی ﻛﻪ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر و وﻗﺎﻳﻊ درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ راﺣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ، این امکان باعث شده است تا شما بدون هیچ دردسری در صفحه اول ﭘﻴﺶ ﺧﻮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﺴﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ

درباره ی کوثر سبحانی

مطلب پیشنهادی

تاثیر آدرس سایت بر سئو(SEO)

تاثیر آدرس سایت بر سئو(SEO)

تاثیر آدرس سایت بر سئو(SEO) تاثیر آدرس سایت بر سئو(SEO) ،تاثیر آدرس سایت بر سئو …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *