طراحیفتوشاپگرافیکنرم افزار

جلسه سوم (نحوهی استفاده از ابزارها ) فتوشاپ

همان طور که در جعبه ابزار برنامه مشاهده کردید ابزارهای متفاوتی در گروه های مختلفی وجود دارد که شما می توانید با انتقال مکان نما بر روی هر ابزار نام ابزار و حرف میانبر یا Hotkey انتخاب ابزار را مشاهده کنید.
مثال: مکان نما را بر روی اولین ابزار از سمت راست منتقل کنید. پس از چند لحظه مشاهده خواهید کرد که نام ابزار(tool Move )و یک حرف میانبر(V )نمایش داده میشــود. عالوه بر کلیک بر روی ابزارها با زدن حرف مربوط به هر ابزار از صفحه کلید نیز میتوانید ابزار مربوطه را انتخاب نمایید.
اگر به ابزارهای موجود در جعبه ابزار دقت کنید مشاهده خواهید کرد در گوشه پایین و سمت راست بعضی از آنها مثلث کوچکی دیده میشود که بهمعنای وجود یک گروه ابزاری است به طوری که اگر بر روی این ابزارها کلیک کرده و دکمه ماوس را برای چند لحظه پایین نگه دارید سایر ابزارهای موجود در این مجموعه نمایان میشوند لبته با Alt + Click بر روی این ابزارها نیز می توان نوع ابزار را در مجموعه ابزاری مورد نظر تغییر داد.

مثال: بر روی ابزارهای انتخاب Marquee( ابزار اول از ســمت چپ( رفتــه و دکمه ماوس را پایین نگهدارید تا زیر مجموعه ابزارهای آن نشــان داده شــود. با کلیک بر روی این ابزار، زیر مجموعه ابزاری آن را ببندید و با Click + Alt نوع ابزار انتخاب را تغییر دهید.

پالت ها

در قســمت راســت پنجره اصلی برنامه به طــور پیش فرض پنجرههای کوچکی و جــود دارد که بر روی ســایر پنجره ها باز شــده و به آنها عنوان پالت میدهیم. پالت ها به هشت گروه مختلف تقسیم بندی می شوند که تعدادی از آنها همزمان با باز شــدن برنامه در پنجره اصلی نمایان می شــوند. پالتها در حقیقت به عنوان ابزارهایی برای مدیریت عملیاتی چون بزرگنمایی، ترکیب رنگ، الیه ها، کانال ها، مسیرها و به طور کلی کمک به کاربر برای انجام عملیات بر روی تصاویر مورد اســتفاده قرار می گیرند. در ادامه به طور اختصاصی به بررسی تعدادی از این پالت ها خواهیم پرداخت.

نحوه استفاده از پالت ها در برنامه

جدا از پالت هایی که با اجرای برنامه معموال بر روی صفحه نمایان می شــوند، برای فعال کردن یک پالت و نمایش آن بر روی صفحه از منوی Window بر روی نام پالت مربوطه کلیک کنید.
همانطور که در پنجره برنامه مشاهده میکنید پالت هایی که وجود دارند بــه صورت گروهی قــرار گرفتهاند به طوریکه هر گروه معمولh از چند پالت تشکیل شده که برای استفاده از آنها الزام است بر روی زبانه مربوط به
پالت کلیک نمایید. در این حالت پالت فعال بر روی سایر پالت ها قرار میگیرد.

یکی از ویژگی های پالتها در فتوشاپ، شناور بودن آنهاست بهطوریکه میتوان با درگ کردن آنها را به هر
نقطهای از صفحه و در باالی هر پنجرهای که خواستید قرار دهید

هر پالت در گوشــه ســمت راســت و بالی خود یک دکمه دارد که با کلیک بر روی این دکمه می توان
دســتورها اختصاصی مربوط به هر پالت را باز کرده و از آنها استفاده کرد. برای بستن آن نیز می توانید از کلیدEsc استفاده کنید.
در پالت هــای گروهی چنانچه بخواهید ترتیب پالتها را عوض کرده یــا یک پالت را از گروه مربوطه جدا نمایید، ابتدا بر روی زبانه پالت کلیک نمایید تا انتخاب شــود به عنوان مثال پالت Info را انتخاب کرده ســپس زبانه پالت را گرفته و به ســمت بیرون درگ نمایید مشاهده میکنید پالت به صورت مستقل از سایر پالت ها جدا می شود. برای قرار دادن مجدد آن در گروه مربوطه زبانه پالت را گرفته و آن را در فضای خالی پالت گروهی رها کنید.

پالتها مانند سایر پنجرهها قابلیت بستن، حداقل کردن و تغییر اندازه را دارند. البته تعداد معدودی از پالتها قابلیت تغییر اندازه ندارند.

نوار وضعیت (bar Status)

این نوار که در قسمت پایین پنجره فایل در حال کار قرار گرفته اطالعاتی چون میزان بزرگنمایی تصویر، حجم و اندازه فایل و… در اختیار ما قرار میدهد

پالت (Navigator)

پالــت Navigator این امکان را میدهد که در صفحه جــاری حرکت کرده و آنرا بزرگنمایی یا کوچک نمایی کنید. در این پالت با استفاده از زبانه مثلثی شکل متحرک می توانید مقدار بزرگنمایی را
افزایش یا کاهش دهید که با انجام دادن این کار مســتطیل قرمز رنگ که نشانه محدوده نمایش است کوچک یا بزرگ می شــود. در این پالت اگر مکان نما را داخل کادر قرمز رنگ قراردهید مکان نما تبدیل به شکل دست می شود که با حرکت دادن ماوس در حالی که کلید آن پایین نگه داشته است، تصویر موجود در صفحه نمایش به همراه دست و در جهت آن حرکت میکند.

توجه داشته باشید اگر در حالیکه مکان نما در پالت Navigator قرار دارد کلید Ctrl را پایین نگهداشته و درگ نمایید،کادر قرمز رنگ محدوده نمایش به اندازه دلخواه ترسیم میگردد.

شناسایی اصول بهکارگیری Help

برای گرفتن اطالعات کمکی در مورد محیط فتوشــاپ، ابزارها، دســتورها، کلیدهای میانبر و مفاهیم در برنامه فتوشاپ و Ready Image میتوان از Help نرمافزار استفاده کرد.
برنامه Help Photoshop Adobe یک راهنمای کامل و کاربردی در مورد این برنامه و دســتورها آن در اختیار کاربران قرار میدهد. برای اســتفاده از این راهنمای کاربردی از منوی Help دستور Help Photoshop را اجراء کرده یا از کلید F1 استفاده میکنیم.
با باز شــدن پنجره برنامه مشاهده خواهید کرد که به روشهای زیر میتوان در Help به جستجو پرداخت:

  • جستجو در جدول محتویات (Contents)
  • جستجو با استفاده از کلمات کلیدی(Search)
  • با انتقال از یک عنوان به عنوان دیگر از طریق پیوندهای موجود در هر صفحه

همانطور که در این پنجره مشــاهده میکنید از بخش ســمت چپ پنجره روش جســتجو و عنوان مورد
جستجو تعیین شده و در پنجره سمت راست توضیحات و اطالعات کمکی در مورد عنوان انتخاب شده نمایش داده میشــود. اگرچه با اســتفاده از جدول محتویات ســمت چپ نیز میتوان مســتقیما با انتخاب یک عنوان توضیحاتی را در مورد آن نمایش داد.

شناسایی اصول بهکارگیری Help

معموال در شــروع کار با یک نرمافزار اکثر تنظیمات اولیه برنامه به صورت پیش فرض تعیین میگردد ضمن
اینکه این امکان نیز برای کاربران فراهم میباشــدکه بتوانند با تعیین اولویتهای مورد عالقه خود محیط برنامه
را مطابق با شــرایط ویژه و اختصاصی تنظیم نمایند. برای این منظور در نرمافزار Photoshop میتوانید از دستورPreferences از منوی Edit اســتفاده نمایید. به دلیل اهمیتی که گزینههای بخش Performance دارد در این قسمت به بررسی تنظیمات این گزینه میپردازیم.

  • Usage Memory : از این قســمت برای تعیین حافظه مورد استفاده برنامه استفاده میشود. که در بخش M Available حافظــه RAM در دســترس و در بخش Range Ideal محدوده مناســب برای تعیین RAM نرمافزار و باالخره در بخش use Photoshop Let فضای حافظهای که فتوشــاپ اجازه دارد مورداستفاده قرار دهد قابل تنظیم میباشد.
  • Disks Scratch : نرمافزار Photoshop عالوه بر حافظه RAM از دیســک سخت به عنوان چرک‌نویس فایلهای موقت خود اســتفاده می‌کند که در بخش Disks Scratch میتوان محل ذخیره این فایلها را برروی دیسک سخت سیستم تعیین کرد. برای این منظور میتوان نام اولین درایو چرکنویس و به ترتیب نامدومین، ســومین و چهارمین دیسک چرکنویس را تعیین کنید تا در صورت پر شدن دیسک اولیه از فضایدیسک‌های بعدی برای ذخیره فایلهای موقت استفاده گردد
  • Cache & History : در این بخش میتوانید از قســمت state History تعداد دفعات Undo و از بخش s Cache تعداد سطوح حافظه پنهان مورد استفاده نرمافزار را تعیین کنید. نرمافزار از این قسمت برایبهبود بخشیدن به بازسازی تصاویر و سرعت هیستوگرامها استفاده میکند.

نکته: levels Cache بزرگتر مناسب اسناد بزرگتر با تعداد الیههای کمتر و levels Cache کمتر برای اسناد
کوچک‌تر با تعداد لایه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

شاهین احمدزاده

شاهین احمدزاده هستم مهندس کامپیوتر در گرایش نرم افزار علاقه مند به برنامه نویسی و طراحی سایت . شماره تلفن : 09195227837 ایمیل : shahin.ahmadzadeh795@gmail.com

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا