شبکه

IP چیست ؟

IP چیست ؟

IP چیست ؟ :(آی پی) که آن را IP address هم می گویند در واقع مخفف عبارت Internet Protocol address یا آدرس های پروتکل اینترنت (شبکه جهانی) است.

کسانی که در مورد شبکه های کامپیوتری اطلاعات مختصری داشته باشند حتما میدانند که هر شبکه کامپیوتری دارای آدرسی است که به وسیله اعداد مشخص می گردد .

این اعداد از چهار بخش تشکیل شده اند که هر بخش عددی بین ۰ الی ۲۵۵ را شامل می‌گردد.

مثال: ۲۱۹.۲۱۸.۱۳۹.۱۷ به این اعداد آدرس IP میگویند.

IP چیست ؟

همچنین هر کامپیوتر هم هنگامی که یه شبکه (هر شبکه ای) متصل شود یک آدرس IP به آن تعلق میگیرد.

این آدرس در واقع آدرس آن کامپیوتری ﺧﺎص در ﺷﺒﻜﻪ اﺳﺖ و از طﺮﯾﻖ آن دﯾﮕﺮ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ھﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺬﻛﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﭘﯿﺪا ﻛﻨﻨﺪ.

در صورتی که بخواهید آدرس IP ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻛﻨﯿﺪ ھﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ متصل هستید از قسمت Run ﻓﺮﻣﺎن winipcfg  صادر نمایید و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﭗ دستور cmd در Run وارد Dos Prompt شده و تایپ کنید ipconfig.

در قسمت IP Address شماره IP  ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ شما مشخص شده است.

در واﻗﻊ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آدرس IP ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ISP ﯾﺎ ھﻤﺎن اﺷﺘﺮاک دھﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

و آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎ در آن ﻧﺸﺴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ.

(در عدد مقابل 32 مربوط به شما است ۲۱۸.۲۱۹.۱۶۷.۳۲ )

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ھﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﺪد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آدرس ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ دارد ﻛﻪ ISP ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻮن آدرس ھﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮى ﻣﺘﻔﺎوت خواهد بود.

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﻛﺪام ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ یکی از شبکه‌های ISP خواهد بود.

البته این مسئله کاملا به ISP شما بستگی دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺷﻤﺎره ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮی IP یکسانی داشته باشد.

IP های استاتیک و داینامیک چیست؟

در پایان این مطلب بد نیست اشاره ای هم داشته باشیم به آی پی های استاتیک (Static) و داینامیک (Dynamic)

همان طور که پیش از این به طور مختصر گفتیم، در مجموع، آدرس های اینترنتی می توانند به دو صورت داینامیک (پویا) یا استاتیک (ثابت) مورد استفاده قرار گیرند.

منظور از داینامیک بودن یک IP این است که :

با هر بار اتصال یک وسیله به اینترنت، یک شماره شناسایی به آن اختصاص داده می شود که این شماره در واقع از بین یک سری آدرس ها به صورت اتوماتیک و تحت پروتکل های سرور (DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol) انتخاب می شود.

از این رو اطلاعات هر آی پی در واقع اطلاعات سرویس دهنده ای است که آن آدرس را خریداری کرده و در اختیار دارد.

در مقابل نوع دیگری از آدرس های اینترنتی وجود دارد

که معمولا طی بازه زمانی بلند مدت،به یک کامپیوتر (معمولا سرور) اختصاص داده شده و موقعیت جغرافیایی و سایر مشخصات آن نیز مشخص و ثبت شده است.به این صورت امکان برقراری یک ارتباط با ثبات بیشتر برای سایر سرورهای متصل به شبکه یا سایر کاربرانی که قصد دارند با استفاده از آی پی، با شما در ارتباط باشند فراهم می شود.

آی پی های استاتیک کاربرد های خاصی در اینترنت دارند، از جمله برقراری برخی قابلیت ها مانند:

VOIP یا (Voice over Internet Protocol)، بازی های آنلاین و هر آنچه که نیاز به موقعیت یابی راحت تر در اینترنت دارد.

به همین دلیل این نوع آدرس ها ممکن است به جهت شناسایی و ردیابی راحت تر، مورد هجوم حمله های مخرب یا سوء استفاده های دیگر نیز قرار گیرند.

که این موضوع تا حدود زیادی به رعایت مسائل امنیتی در سرور بستگی دارد؛

باید توجه نمود که آی پی ها در ساختار هیچ فرقی با هم ندارند

و تنها نوع استفاده از آنها سبب می شود که عنوان داینامیک یا استاتیک بر آنها بنهیم.

ﻣﮫﻢ :

دوﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮدم ﻛﺎﺑﻠﻰ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ‌شودند باید توجه داشته باشند

که در بیشتر موارد شماره IP برای مدتی ﻛﻪ اﺷﺘﺮاک دھﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺜﻼ ﯾﻚ ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰ‌ﻣﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ

در واﻗﻊ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ افرادی که مودم کابلی دارند به دلیل داشتن سرعت بالا و IP ثابت طعمه‌ھﺎى ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ھﻜﺮھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.

چون بیشتر هکر ها از کامپیوتر شخصی (PC) این افراد برای حمله کامپیوتر های دیگر استفاده می‌نمیند.

ﻣﻮدم ﻛﺎﺑﻠﻰ در اﯾﺮان ھﻨﻮز ﭼﻨﺪان راﯾﺞ ﻧﺸﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻛﺸﻮرھﺎى ﻗﺎره اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.

در ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻛﺸﻮرھﺎ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﻮل از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﺮى راﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌رود.

ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ‌ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻼھﺒﺮداران اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮھﺎى ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه را ﭘﯿﺪا ﻛﺮده

و ﺑﺎ دزدﯾﺪن ﺷﻤﺎره ﻛﺎرﺗﮫﺎى اﻋﺘﺒﺎرى،ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را دﭼﺎر زﯾﺎﻧﮫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﭘﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻔﺎظﺖ از ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

امیدوارم این پست کاربردی بوده باشه موفق باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا