استارتاپ

بخش پایانی استارتاپ

بخش پایانی استارتاپ   در بخش های قبل بحث درباره اینکه استارتاپ های چه هستند و شروع استارتاپ ها و مراحل آن را آغاز کردیم...
Read More
بوم کسب وکار

بوم کسب کار (بخش سوم)

بوم کسب کار (بخش سوم)   در ادامه شروع استارتاپ که در بخش اول در ارتباط با ایده و در بخش دوم درباره طراحی بوم...
Read More
بوم کسب وکار

بوم کسب وکار (بخش دوم)

بوم کسب وکار(بخش دوم)   پس از آنکه ایده وطرح خودمان را که در بخش اول در ارتباط با آن توضیح دادیم فراهم کردیم اکنون...
Read More