تعیین هویت برای تبلیغات در گوگل ،گوگل باز هم در راستای اعمال نظارت بیشتر بر تبلیغات خود در موتور جست و جویش اقدام به تعمیم...